Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Даночен речник - кратенки

Даночниот речник опфаќа дефиниции на поими и кратенки кои директно или индиректно се поврзани со даночното работење. Како систематизиран материјал, речникот првенствено е сублимат на терминологија опфатена и дефинирана во законските и други прописи.


Г
ГД

Генерална дирекција

(види и управа за јавни приходи)
 
Д
ДБ

Даночен биланс

(види и данок на добивка)
 
ДГДО

Дирекција за големи даночни обврзници

(види и управа за јавни приходи)
 
ДД

Данок на добивка

(види и данок на добивка)
 
ДДВ

Данок на додадена вредност

(види и данок на додадена вредност)
 
ДО

Даночно одделение

(види и управа за јавни приходи)
 
ДШ

Даночен шалтер

(види и управа за јавни приходи)
 
Е
ЕДБ

Единствен даночен број

(види и единствен даночен број)
 
ЕМБГ

Единствен матичен број на граѓанинот

(види и единствен матичен број на граѓанинот)
 
ЕМБС

Единствениот матичен број на субјектот

 
З
ЗДД

Закон за данок на добивка

 
ЗДДВ

Закон за данок на додадена вредност

 
ЗДЛД

Закон за данокот на личен доход

(види и образец ДЛД-ОМА, ДЛД-ГДП, ДЛД-ФЛ-ИД/К19, ДЛД-ОМА/1, ДЛД-ИД/ФЛ, ДЛД-И/ЗП, ДЛД-МИ/ИС, ДЛД-П, ДЛД-ДБ, ДЛД-02)
 
ЗДП

Закон за даночна постапка

 
ЗОУП

Закон за општа управна постапка

 
ЗПДД

Закон за персонален данок на доход

 
ЗТД

Закон за трговски друштва

 
П
ПДД

Персонален данок на доход

(види и персонален данок на доход)
 
ПЗО

Придонес за здравствено осигурување

(види и придонеси од задолжително социјално осигурување)
 
ПОН

Придонес за осигурување во случај на невработеност.

(види и придонеси од задолжително социјално осигурување)
 
ППИО

Придонес за пензиско и инвалидско осигурување

(види и придонеси од задолжително социјално осигурување)
 
Р
РД

Регионална дирекција

(види и управа за јавни приходи)
 
РДТ

Радиодифузна такса

 
С
СВД

Самостоен вршител на дејност

 
Т
ТИРЗ

Технолошка индустриска развојна зона

(види и технолошка индустриска развојна зона)
 
У
УЈП

Управа за јавни приходи

(види и управа за јавни приходи)
 
Ц
ЦЗДС

Центар за складирање и впаричување на запленети движни ствари

 
ЦНГ

Центар за наплата на глоби и други јавни приходи

 
ЦОП

Центар за обработка на пријави

 
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија