Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Директно даночно ослободување на прометот на добра и услуги наменети за реализација на проекти финансирани од странски донатори и ИПА фондови

Постапката за директно ослободување од ДДВ на прометот на добра и услуги и увозот на добра за реализација на проекти финансирани со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен помеѓу Република Македонија и странски донатори, се применува доколку во договорот е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат даноци.

Кај проектите кои се финансирани во рамки на инструментот за претпристапна помош (ИПА) и се спроведуваат во услови на децентрализирано управување, даночното ослободување се однесува и за делот на средствата од национално кофинансирање обезбедено од Буџетот на Република Македонија и тоа од сопствени средства или од други извори на финансирање.

Преземете го Упатството за остварување на ДДВ ослободување за проекти финансирани од странски донатори и ИПА фондови во кое подетално се опишани постапките за остварување на правото на ДДВ ослободување за проекти финансирани од странски донатори и ИПА фондови; начинот и роковите за поднесување на Пријава за промет на добра и услуги ослободен од данок на додадена вредност согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност (образец “ДДВ-ПЕФ-ДО“) до УЈП; начинот за издавање и сторнирање на Фактура за промет ослободен од данок на додадена вредност согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност (образец “ДДВ-ФП-ДО“); и начинот и роковите за поднесување на Eвиденција на примени фактури која ја води примателот на прометот (образец “ДДВ-ЕПФ“).

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија