Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Recnik
Доход од работа

Дефиниција

Доход од работа претставува секој доход што го остварува обврзникот по основ на работен однос, вклучувајќи го и доходот по договор за повремено или привремено вршење услуги на органите на државната управа, на домашните и странските правни лица, како и на домашните и странските физички лица кои вршат самостојна дејност, ако со овој закон не се изземени од оданочување.

Видови доход од работа

 • плата и надоместоците на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на рабородавачот;
 • надоместоци на трошоци од работен однос исплатени над износите од член 12 на Законот за данокот на личен доход,сите други надоместоци на трошоци поврзани со работа утврдени со Законот за работни односи, Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, гранските колективни договори , колективен договор на ниво на работодавач и прописите за органите на државната управа, износот на надоместокот за закуп на имот како и износот на надоместок на трошоци поврзани со закупотна имотот на вработено лице кога надоместоците ги плаќа работодавачот;
 • пензии;
 • примања на членови на органите на управување и на органите на надзор на трговските друштва;
 • примања на функционери, пратеници, советници и други носители на јавни функции;
 • примања на професионални спортисти (премии, трансфери и сл.);
 • надоместок за врвни спортисти;
 • надоместоци за практична обука на ученици и практична настава студенти над пропишани износи од член 12 од Законот за данокот на личен доход
 • надоместок за време на боледување;
 • надоместок за време на отсуство од работа;
 • надоместок за работа на судии поротници, вешти лица и стечајни управници, кои немаат својство на вработени лица во соодветните институции или друштва;
 • надоместок на членовите на МАНУ;
 • плата остварена со работа во странство врз основа на работен однос заснован во земјата;
 • пензискиот надоместокот од доброволно капитално финансирано осигурување
 • придонесите во доброволен пензиски фонд уплатени од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност;
 • секој поединечно остварен приход врз основа на договор за повремено или привремено вршење на услуги на правни и физички лица и
 • надоместокот за практиканска работа согласно Законотза практиканство.

Како доход од работа се смета и друг доход од работа, кои наместо во пари се прима во вид на ваучери и други парични потврди, хартии од вредност, стоки, услуги или во некој друг облик кој има парична вредност.

Даночна основа

 • остварената плата и надоместокот на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот, намалени за придонесите од задолжително социјално осигурување и даночното намалување за месецот за кој се исплатува платата;
 • износот на надоместоците на трошоци од работен однос исплатени над износите од членот 12 на овој закон и сите други надоместоци на трошоци поврзани со работа утврдени со Законот за работните односи, Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, гранските колективни договори, колективен договор на ниво на работодавач и прописите за органите на државната управа и износот на надоместокот за закуп на имот како и износот на надоместокот на трошоци поврзани со закупот на имотот на вработено лице кога надоместоците ги плаќа работодавачот;
 • пензијата намалена за придонесите од задолжително социјално осигурување и даночното намалување. Пресметаниот данок на доход на примањата по основ на пензии и инвалидни се отстапува на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување;
 • примања на членови на органите на управување и на органите на надзор на трговските друштва - износот на примањето, надоместокот;
 • примања на функционери, пратеници, советници и други носители на јавни функции - износот на примањето, надоместокот;
 • примања на професионални спортисти - износот на примањето, надоместокот;
 • надоместокот за работа на судии поротници, вешти лица и стечајни управници, кои немаат својство на вработени лица во соодветните институции или друштва - износот на примањето, надоместокот;
 • надоместок на членовите на Македонската академија на науките и уметностите - износот на примањето, надоместокот;
 • приход врз основа на договор за повремено или привремено вршење на услуги на правни и физички лица - износот на примањето, надоместокот;
 • износот на надоместокот за врвни спортисти, намален за придонесите
 • остварената плата и надоместок на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот за странско физичко лице – нерезидент што ја остварува од работа кај резидент на Република Македонија, намалени за придонесите од задолжително социјално осигурување и даночното намалување за месецот за кој се исплатува платата;
 • износот на надоместоците на трошоци од работен однос исплатени над износите од член 12 на ЗДЛД и сите други надоместоци на трошоци поврзани со работа на странско физичко лице - нерезидент од работен однос кај резидент на Република Македонија утврдени со Законот за работни односи, Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, гранските колективни договори, колективен договор на ниво на работодавач и прописите за органите на државната управа;
 • остварената плата и надоместокот на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на рабородавачот што ја остварува резидент на Република Македонија кој работи во странски дипломатски и конзуларни претставништва и меѓународни организации во Република Македонија, намалени за придонесите од задолжително социјално осигурување и даночното намалување за месецот за кој се исплатува платата;
 • износот на надоместоци на трошоци од работен однос исплатени над износите од членот 12 на ЗДЛД и сите други надоместоци на трошоци поврзани со работа утврдени со Законот за работни односи, Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, колективен договор на ниво на работодавач и прописите за органите на државната управа, што се исплатени на резидент кој работи во странски дипломатски и конзуларни претставништва и меѓународни организации во Република Македонија;
 • надоместокот за практична обука на ученици и практична настава на студенти, исплатен над износите од членот 12 на овој закон;
 • износот на уплатен придонес во доброволен пензиски фонд од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, над износот утврден во член 12 точка 36) од овој закон;
 • пензискиот надоместок од доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (трет столб) намален за износот на уплатените придонеси во доброволен пензиски фонд во случај кога придонесите се уплатени од физичко лице, односно износот на пензискиот надоместок од доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (трет столб) намален за уплатените придонеси кои се оданочени согласно точка 12) на овој член;
 • износот на надоместокот за практикантска работа намален за придонесот врз основа на инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа или професионална болест и дополнителениот придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа;
 • ваучерите и другите парични потврди и хартии од вредност кои не котираат на берза - номиналната вредност на ваучерите и другите парични потврди и хартии од вредност кои не котираат на берза;
 • хартиите од вредност - пазарната цена на хартиите од вредност кои котираат на берзата;
 • примања кои наместо во пари се исплатени во вид на стоки и услуги - цената која би се постигнала со продажба на стоките и услугите, во случаите на доход од работа исплатени во стоки и услуги и
 • примања кои наместо во пари се исплатени во вид на ваучери и други парични потврди или во некој друг облик кој има парична вредност.- надоместокот што би се постигнал на пазарот за примањата во некој друг облик.

Даночна стапка

Од 01.01 2019 година - (аконтацијата на данокот од доход од работа, ако исплатувачот на доходот води деловни книги) се пресметува на соодветно утврдена даночна основа со примена на следните стапки:

на месечна даночна основа по стапка
 до 90.000 денари  10%
 од 90.001 денари  9.000 денари + 18% на делот од доходот над 90.000 денари

Надоместоци од работен однос кои не подлежат на оданочување со данокот на доход

 • надоместок за трошоци за службени патувања, за теренски додаток (сместување и исхрана) или одвоен живот од семејството на вработени лица и на обврзникот кој остварува доход од самостојна дејност, во висина на најнискиот износ утврден со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, односно за вработените во нестопанството во висина утврдена со прописите за органите на управата.
 • надоместок во случај на смрт на вработениот и на член на семејство и член на семејство на обврзникот кој остварува доход од самостојна дејност, до пропишаниот износ.
 • отпремнина која се дава при заминување во пензија во висина од две просечни месечни нето плати по работник исплатени во Република Македонија во последните три месеца.
 • надоместоци на трошоци за користење на сопствен автомобил за потребите на работодавачот во висина од 30% од цената на литар гориво што го користи автомобилот за секој изминат километар, а најмногу до 3.500 денари месечно.
 • помош за претрпени штети од елементарни непогоди до најнискиот износ утврден со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, односно за вработените во нестопанството во висина утврдена со прописите за органите на државната управа.

Електронска пресметка на аконтација на данокот на доход (е-ППД)

1.Исплатувачот на доходот кој води деловни книги врши пресметка на аконтација на данокот на доход од работа.
Исплатувачот на доходот пресметката на аконтација на данокот на доход кој се плаќа по одбивка ја врши пред исплатата на доходот, за секое физичко лице на кое врши исплата на доход, со примена на стапките пропишани со Законот за данокот на личен доход.

 • Исплатувачот при исплата на плата, дел од плата, надомест на плата и исплата по основ на деловна успешност е должен пресметката да ја врши месечно, поединечно за секој обврзник за плаќање за соодветниот месец и податоците за пресметана плата или дел од плата, надоместок на плата и исплата по основ на деловна успешност да ги доставува до Управата за јавни приходи најдоцна до 10-ти во тековниот за претходниот месец по електронски пат на образец МПИН.
 • Исплатувачот на доходот за надоместоците на трошоци од работен однос исплатени над износите предвидени со закон и сите други надоместоци на трошоци поврзани со работа, примањата на членови на органите на управување и на органите на надзор на трговските друштва; примањата на функционери, пратеници, советници, и други носители на јавни функции; примања на професионални спортисти-премии, трансфери и сл.; надоместок за работа на судии поротници, вешти лица и стечајни управници, кои немаат својство на вработени лица во соодветните институции или друштва; надоместок на членовите на Македонската академија на науките и уметностите; уплатена премија за животно осигурување за една календарска година, за вработени лица и за обврзникот кој остварува доход од самостојна дејност, исплатена над пропишаните износи предвивени со ЗДЛД; уплатен придонес во доброволен пензиски фонд за една календарска година, за вработени лица и за обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, исплатена над пропишаните износи предвидени со ЗДЛД; надоместокот за практична обука на ученици и практична настава на студенти, исплатен над пропишаниот износ и секој поединечно остварен приход врз основа на договор за повремено или привремено вршење на услуги на правни и физички лица изготвува Електронска пресметка (е-ППД) со податоци за секое физичко лице на кое врши исплата на доход , која ја доставува електронски до Управата за јавни приходи, преку системотe-pdd.ujp.gov.mk
  Пресметката ја одобрува Управата за јавни приходи, пред да се изврши плаќањето на данокот и исплатата на нето доходот кај носителот на платниот промет.
  Исплатувачот е должен на обврзникот при секоја исплата да му издаде примерок од пресметката за аконтацијата на данокот.

2. Физичко лице (резидент на Република Македонија)

 • примател на доход во земјата врши пресметка на аконтација на данокот на доход од работа од дипломатски, односно конзуларни претставништва на странски држави, кај претставници и службеници на такви претставништва кои имаат дипломатски имунитет; и за кои даночниот обврзник сам го утврдува и уплатува данокот и за доход остварен од повремено вршење на услуги на физички лица.
  Примателот на доходот во земјата, пресметката на аконтација на данокот на доход ја врши за секој остварен доход, со примена на стапките пропишани со Законот за данокот на личен доход..
 • примател на доход од странство врши пресметка на аконтација на данок на доход по основ на договор на дело, надоместок на член на орган на управување и органи на надзор во трговски друштва и сите горенаведени видови на доход од работа.
  Примателот на доходот од странство, пресметката на аконтација на данокот на доход ја врши за секој остварен доход, со примена на стапките пропишани со Законот за данокот на личен доход.
 • или со примена на Договорите за одбегнување на двојно оданочување (доколку Република Македонија има склучено договор со државата од каде е остварен доходот).

Примателот на доходот во земјата и од странство, за секој остварен доход изготвува Електронска пресметка (е-ППД) која ја доставува електронски до Управата за јавни приходи преку системот e-pdd.ujp.gov.mk, најдоцна до 10-ти во месецот за доходот остварен во претходниот месец.
Пресметката на аконтацијата на данокот на доход ја одобрува Управата за јавни приходи.

Годишна обврска на физичкото лице

Управата за јавни приходи изготвува пополнета Годишна даночна пријава за сите граѓани - физички лица кои оствариле доход од работа во текот на 2019 година.
Пополнетата Годишна даночна пријава (ПДД-ГДП), Управата за јавни приходи ја доставува до граѓаните најдоцна до 30 април 2020 година преку системот e-pdd.ujp.gov.mk
Секое физичко лице е должен да ја потврди точноста на податоците од пополнетата Годишна даночна пријава или да ја коригира пријавата најдоцна до 31 мај 2020 година.
Доколку граѓанинот не ја потврди или коригира пополнетата Годишна даночна пријава најдоцна до 31 мај 2020 година, пополнетата ПДД-ГДП издадена од УЈП ќе се смета за потврдена.

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија