Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Recnik
Приходи од капитал (дивиденди, камати ...)

Дефиниција

Под приходи од капитал се подразбираат:

 • дивидендите и другите приходи остварени со учество во добивката кај правните и физичките лица
 • камати по кредитите дадени на физички и правни лица
 • каматите по обврзници или други хартии од вредност и
 • камати на орочени штедни и други депозити

Даночен обврзник

Обврзник на данокот на доход за приходите од капитал е физичко лице кое остварува приходи по основ на:

 • дивидендите и другите приходи остварени со учество во добивката кај правните и физичките лица
 • камати по кредитите дадени на физички и правни лица
 • каматите по обврзници или други хартии од вредност и
 • (*) камати на орочени штедни и други депозити

(*) Каматата на орочени штедни и други депозити се ослободени од оданочување до денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската унија.

Даночна основа

 • За дивидендите и другите приходи остварени со учество во добивката кај правните и физичките лица основа претставува бруто дивидендата, односно приходите од учество во добивката распределени на обврзникот.
 • За камати по заеми дадени на физички и правни лица, камати на обврзници или други хартии од вредност и (*) камати на орочени штедни и други депозити, основа претставува износот на пресметаната камата.

 Даночна стапка

 • од 01.01 2008 годона - стапката изнесува 10%

Електронска пресметка на аконтација на персоналниот данок на доход (е-ППД)

1) Исплатувачот на приходот кој води деловни книги врши пресметка на аконтација на персоналниот данок на доход за приходи од капитал.
Исплатувачот на приходот пресметката на аконтација на персоналниот данок на доход кој се плаќа по одбивка ја врши пред исплатата на приходот, за секое физичко лице на кое врши исплата на приход, со примена на стапките пропишани со Законот за персоналниот данок на доход.
Исплатувачот на приходот изготвува Електронска пресметка за приход и данок (е-ППД) со податоци за секое физичко лице на кое врши исплата на приход која ја доставува електронски до Управата за јавни приходи, преку системот e-pdd.ujp.gov.mk
Пресметката ја одобрува Управата за јавни приходи, пред да се изврши плаќањето на данокот кај носителот на платниот промет.
Исплатувачот е должен на обврзникот при секоја исплата да му издаде примерок од пресметката за аконтацијата на данокот.

2) Физичко лице (резидент на Република Македонија) врши пресметка на аконтација на персоналниот данок на доход за остварени приходи од капитал (дивиденда, камата...) од странство.
Примателот на приходот за секој остварен приход изготвува Електронска пресметка за приход и данок (е-ППД) која ја доставува електронски до Управата за јавни приходи преку системот e-pdd.ujp.gov.mk, најдоцна до 10-ти во месецот за приходите остварени во претходниот месец.
Пресметката на аконтацијата на данокот на доход ја одобрува Управата за јавни приходи.

Годишна обврска на физичкото лице

Управата за јавни приходи изготвува пополнета Годишна даночна пријава за сите граѓани - физички лица кои оствариле приходи од капитал во текот на 2018 година.
Пополнетата Годишна даночна пријава (ПДД-ГДП), Управата за јавни приходи ја доставува до граѓаните најдоцна до 30 април 2019 година преку системот e-pdd.ujp.gov.mk

Секое физичко лице е должен да ја потврди точноста на податоците од пополнетата Годишна даночна пријава или да ја коригира пријавата најдоцна до 31 мај 2019 година.
Доколку граѓанинот не ја потврди или коригира пополнетата Годишна даночна пријава најдоцна до 31 мај 2019 година, пополнетата ПДД-ГДП издадена од УЈП ќе се смета за потврдена.

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија