Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Recnik
Даночен обврзник, даночна стапка, период на оданочување и даночна основа

Даночен обврзник

  • Правно лице (субјект) – Резидент на Република Македонија кој остварува добивка од вршењето на дејност во земјата и странство. Резидент е субјект кој е основан или има седиште на територијата на Република Македонија.
  • Обврзник на данокот на добивка е и постојана деловна единица на странско лице за добивката што ја остварува од вршење на дејност на територијата на Република Македонија.

Даночна стапка

  • од 01.01.2008 година - даночната стапка е 10%.

Период на оданочување

  • Даночниот период за кој се утврдува данокот на добивка, изнесува една календарска година. Доколку даночниот обврзник работел за период пократок од една календарска година, за даночен период, се смета периодот од годината за која работел.
  • Аконтативниот период на оданочување, изнесува еден календарски месец.

Даночна основа

Даночна основа за пресметување на данокот на добивка претставува оданочивата добивка која се утврдува од сметководствената бруто добивка остварена според прописите за сметководство и сметководствените стандарди (како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи) зголемена за непризнаените расходи.

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија