Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Recnik
Пресметување на данокот и предмет на оданочување

Пресметување на данокот на добивка

Пресметувањето на данокот на добивка го врши овластено лице кај даночниот обврзник или лице – даночен советник по овластување од даночниот обврзник.

Предмет на оданочување

Предмет на оданочување претставува добивката која што даночните обврзници ја остваруваат од деловни, финансиски и неделовни трансакции.
Оданочувањето се извршува по истекот на деловната (календарската) година, односно по истекот на периодот за кој даночниот обврзник работел.

Намалување на даночната основа

Даночната основа се намалува за:

  • износот на наплатените побарувања до висината на искажаниот приход, за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа, соодветно на оданочениот износ;
  • износот на вратениот дел од заемот за кој во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа;
  • износот на дивиденди остварени од резиденти на Република Македонија со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Македонија, под услов да се оданочени според стапка од 10%;
  • дел од загубата пренесена од претходни години.
  • износот на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)

Напомена: Правото на намалување на даночна основа за искажана загуба може да се искористи за остварената загуба од 2014 година па натаму...

Намалување на пресметаниот данок

Намалувањето на пресметаниот данок се извршува за:

  • износот на одобреното даночно ослободување за набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовинските плаќања, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување;
  • износот на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (задржан данок) до пропишаната стапка;
  • износот на данокот кој го платила подружницата во странство, за добивката што е вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија до висината на данокот утврден според даночната стапка во Република Македонија.
  • износот на пресметаното даночно олеснување за дадена донација на: спортски федерации, Македонски олимписки комитет, фудбалски, кошаркарски, ракометни и други спортски клубови, активни спортисти од олимписки и неолимписки спортови, под услови и износи на законски утврдени постапки.
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија