Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Recnik
Нето плати
Одберете година и месец
Преглед на нето плати за 3 месец, 2011 година
За одделите за кои нема соодветен податок се зема 50 % од просечната месечна плата по работник во Републиката, што за месец март 2011 година изнесува 15.451,00 денари.

Стара шифра Оддел Сектор на дејност Основица
0201, 0202 01 Земјоделство, лов и соодветни услужни дејности 0.00
0300 02 Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности 0.00
0203 05 Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фирми, услужни активности во рибарството 0.00
0102 10 Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет 0.00
0104 11 Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производство на нафта и гас, освен истражување 0.00
/ 12 Вадење на руда на уран и ториум 0.00
0106, 0108 13 Вадење на руди на метал 0.00
0111 14 Вадење на други руди и камен 0.00
0130, 0131, 0132 15 Производство на прехранбени производи и пијалоци 0.00
0133 16 Производство на тутунски производи 0.00
0125, 0126, 0901 17 Производство на текстилни ткаенини 0.00
0128 18 Производство на предмети за облека; доработка и боење на крзно 0.00
0127, 0901 19 Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки на производи и обувки 0.00
0122, 0123 20 Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плеетарски материјал 0.00
0124 21 Производство на целулоза, хартија и производи од хартија 0.00
0134, 0901,1203 22 Издавачка дејност,печатење и репродукција на снимени медиуми 0.00
0103,0105 23 Производство на кокс,деривати на нафта и нуклеарно гориво 0.00
0118,0119 24 Производство на хемикалии и хемиски производи 0.00
0119,0901 25 Производство на производи од гума и производи од пластични маси 0.00
0120,0121 26 Производство на производи од други неметални минерали 0.00
0107,0109 27 Производство на основни метали 0.00
0110,0113 28 Производство на метални производи во метало препработувачката фаза,освен машини и уреди 0.00
0114 29 Производство на машини и уреди,неспомнати на друго место 0.00
117 30 Производство на канцелариски и сметачки машини 0.00
0117 31 Производство на електрични машини и апарати,неспомнати на друго место 0.00
0117 32 Производство на радио,телевизиска и комуникациона опрема и апарати 0.00
0117 33 Производство на прецизни медицински оптички инструменти и часовници 0.00
0115 34 Производство на моторни возила,приколки и полуприколки 0.00
0115,0116 35 Производство на други сообраќајни средства 0.00
0123,0139 36 Производство на мебел и други разновидни производи неспомнати на друго место 0.00
0124,0107,0109, 37 Рециклажа 0.00
0101,0103,1003 40 Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода 0.00
1003 41 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода 0.00
0501,0502,0503, 45 Градежништво 0.00
0701,0702,0901 50 Продажба, одржување и поправка на моторни возила и моторцикли, продажба на мало на моторни возила 0.00
0702,0703 51 Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли 0.00
0701 52 Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли, поправка на предмети за лична употреба и за домаќинства 0.00
0801 55 Хотели и ресторани 0.00
0601,0605,0606, 60 Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 0.00
0602 61 Воден сообраќај 0.00
0604 62 Воздушен сообраќај 0.00
0603,0608,0802 63 Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции 0.00
0609 64 Поштенски активности и телекомуникации 0.00
1101,1402 65 Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови 0.00
1102 66 Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита 0.00
1109 67 Помошни активности во финансиското посредување 0.00
1109,0400,1002 70 Активности во врска со недвижен имот 0.00
0902,1109 71 Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата 0.00
1109,1106 72 Компјутерски и сродни активности 0.00
1202,1106 73 Истражување и развој 0.00
1103,1104,1109, 74 Други деловни активности 0.00
1401 75 Јавна управа и одбрана, задолжителна социјална заштита 0.00
1201 80 Образование 0.00
1301,1302 85 Здравство и социјална работа 0.00
1003,0400,0135 90 Отстранување на отпадоци и ѓубра, санитарни и слични активности 0.00
1403,1404 91 Дејност на организации врз база на зачленување 0.00
1203,1204 92 Рекреативни, спортски, културни и забавни активности 0.00
0901,1104,0902 93 Други услужни дејности 0.00
/ 95 Приватни домаќинства со вработени лица 0.00
/ 96 Неиздеференцирани дејности на приватните домаќинства за производство на стоки за сопствени потреби 0.00
/ 97 Неиздеференцирани дејности на приватните домаќинства за извршување услуги за сопствени потреби 0.00
/ 99 Екстериторијални организации и тела 0.00
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија