Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Преглед на образец
Барање за изземање од данок на доход
Кратко име: Б-ИДД
Тип на данок: Данок на личен доход

Доколку физичкото лице (примател на доход) е даночен резидент на странска држава, а остварува доход во РС Македонија на кои се задржува данок, а заради остварување на правото на даночно изземање од договорот за одбегнување на двојно оданочување кој РМ/РСМ го има потпишано со странската држава, се обраќа до УЈП со Барање (образец "Б-ИДД") заедно со Потврдата за даночен резидент од надлежен даночен орган од странство.

Pdf_16   Барање за изземање од данок на доход  (84 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia