Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на образец
Барање за издавање на потврда за платен данок во Република Северна Македонија (правно лице - нерезидент)
Кратко име: Б-ППД/ПЛ
Тип на данок: Данок на добивка

Управата за јавни приходи по барање на правно лице - нерезидент издава потврда за платениот данок во Република Северна Македонија, согласно член 23 став 4 од Законот за данокот на добивка.
Потврда за платен данок во Република Северна Македонија за правно лице - нерезидент се издава по претходно поднесено Барање (образец Б-ППД/ПЛ).
Барањето (образец Б-ППД/ПЛ) се поднесува во надлежната организациона единица на Управата за јавни приходи.

Доколку Барањето (образец Б-ППД/ПЛ) се поднесува преку законски застапник или полномошник на барателот, во прилог на барањето се доставува копија од доказ за законски застапник или овластување (полномошно) во име и за сметка на обврзникот да се преземаат дејствија во даночната постапка.
Напомена: Доколку Барањето (обрасци Б-ППД/ПЛ) го поднесува исплатувачот на приходи во РСМ, во прилог на барањето потребно е да се приложи овластување (полномошно) или известување во кое ќе биде препознаена согласноста и волјата на нерезидентот - исплатувачот на приходи во име и за сметка на нерезидентот да преземе дејствија во оваа даночната постапка и да ги употребува податоците на правното лице – нерезидент во постапката на прибавување на потврдата. Во известувањето треба да бидат наведени сите потребни податоци поврзани со Барањето (изјава за согласност, вид и износ на приход, период, држава на резидентност и др.).

За издавање на потврда за платен данок во Република Северна Македонија на нерезидент предвидено е плаќање на административни такси во вкупен износ од вкупно 50 денари (за барањето), согласно член 37 и Тарифен број 1 од Законот за административните такси.

За повеќе информации во врска со поднесување на барање и издавање на потврда за платен данок во Република Северна Македонија за правно лице – нерезидент кликни тука.

Pdf_16   Барање за издавање на потврда за платен данок во Република Северна Македонија (правно лице - нерезидент)  (100 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија