Memorandum_mk
Преглед на обрасци по тип на образец
Пријава
Име Данок Образец Опис
УЈП-ЧР-З.2-03/1 Вработување Пријава  Пријава за вработување во Управа за јавни приходи
ДД-ИД Данок на добивка Пријава  Пресметка на данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивката
ДДВ-01 Данок на додадена вредност Пријава  Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност
ДДВ-01Б Данок на додадена вредност Пријава  Пријава за отповикување на регистрација за данокот на додадена вредност
ДДВ-01/ПЛ Данок на додадена вредност Пријава  Пријава за регистрација за данок на додадена вредност на поврзани лица
ДДВ-01/СЛ-ДЗ Данок на додадена вредност Пријава  Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност за странско лице преку даночен застапник
ДДВ-04 Данок на додадена вредност Пријава  Даночна пријава на данокот на додадена вредност
ДДВ-ПЕФ-ДО Данок на додадена вредност Пријава  Пријава за промет на добра и услуги ослободен од ДДВ согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност
ДЛД-ГДП Данок на личен доход Пријава  Годишна даночна пријава за утврдување на данокот на личен доход
МПИН Придонеси Пријава  Месечна пресметка за интегрирана наплата
УЈП-РДО Регистрација Пријава  Пријава за регистрација на даночен обврзник
УЈП-УД-З.2-11/2 Фискализација Пријава  Пријава за заверка на парагон блок и итна сметководствена книга
УЈП-УД-З.2-12/2 Фискализација Пријава  Пријава за дефект на фискален систем на опрема
ФА-01 Фискализација Пријава  Пријава за регистрација на фискален систем на опрема
ФА-02 Фискализација Пријава  Пријава за промена на фискален систем на опрема
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија