Memorandum_mk
Преглед на обрасци по тип на образец
Други обрасци
Име Данок Образец Опис
И-ПД Данок на добивка Други обрасци  Изјава за платен данок на добивка
ДДВ-ЕПФ Данок на додадена вредност Други обрасци  Евиденција на примени фактури која ја води примателот на прометот
ДДВ-ФП-ДО Данок на додадена вредност Други обрасци  Фактура за промет ослободен од ДДВ согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија