Memorandum_mk
Отворени Повици


 

 

Наслов Датум на објава Тип
Регионални дирекции на УЈП - Огласи за јавна аукција 12.04.2010 е-Аукции
Регионални дирекции на УЈП - Огласи за јавна аукција 15.03.2010 е-Аукции
Регионални дирекции на УЈП - Огласи за јавна аукција 12.02.2010 е-Аукции
ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2010 за вработување на службеници во Управата за јавни приходи 06.02.2010 Вработување
Регионални Дирекции на УЈП - Јавна аукција и слободна (комерцијална) продажба 08.01.2010 е-Аукции
Поднесување на Годишна даночна пријава (образец "ПДД - ГДП"), за утврдување на персоналниот данок на доход за 2009 година 28.12.2009 Јавна покана
Регионална Дирекција Скопје - ЗАКЛУЧОК за продажба на недвижност по пат на усна јавна аукција 14.12.2009 е-Аукции
Регионални Дирекции на УЈП - Јавна аукција и слободна (комерцијална) продажба 16.11.2009 е-Аукции
ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2009 за вработување на службеници во Управата за јавни приходи 29.10.2009 Вработување
Регионална Дирекција Скопје - Заклучок за продажба на движни ствари по пат на непосредна спогодба 27.10.2009 е-Аукции
Регионални дирекции на УЈП - Огласи за јавна аукција 14.10.2009 е-Аукции
Регионални дирекции на УЈП - Огласи за јавна аукција 14.09.2009 е-Аукции
Регионална Дирекција Штип - Заклучоци за втора слободна (комерцијална) продажба 24.07.2009 е-Аукции
Регионални Дирекции на УЈП - Огласи за јавна аукција 17.07.2009 е-Аукции
ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2009 за вработување на службеници во Управата за јавни приходи 27.06.2009 Вработување
Известување во врска јавните аукции за присилна наплата на даночен долг спрема Маврово АД Скопје - Јавните аукции се одложуваат на неодредено време 23.06.2009 Известување
ДГДО - Огласи за продажба пат на усна јавна аукција 22.06.2009 е-Аукции
ДГДО - Огласи за продажба пат на усна јавна аукција 19.06.2009 е-Аукции
Исправка на оглас објавен во весникот “Дневник“ на ден сабота/06.06.2009 година за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција 18.06.2009 Исправка на оглас
Регионални Дирекции на УЈП - Јавна аукција и слободна (комерцијална) продажба 15.06.2009 е-Аукции
ДГДО - Огласи за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција 12.06.2009 е-Аукции
ДГДО - Огласи за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција 04.06.2009 е-Аукции
Оглас за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција 28.05.2009 е-Аукции
Оглас за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција 18.05.2009 е-Аукции
Оглас за продажба на движни предмети-опрема по пат на усна јавна аукција 15.05.2009 е-Аукции
Оглас за продажба на движни предмети-опрема по пат на прва усна јавна аукција 05.05.2009 е-Аукции
Заклучок за продажба на движни ствари по пат на непосредна спогодба 29.04.2009 е-Аукции
Огласи - Јавна аукција, Регионални дирекции на УЈП 15.01.2009 е-Аукции
Поднесување на Годишна даночна пријава (образец “ПДД-ГДП“) за утврдување на персонален данок на доход во 2008 година 26.12.2008 Јавна покана
Огласи - Јавна аукција, Регионални дирекции на УЈП 15.12.2008 е-Аукции
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија