Memorandum_mk
Даночно ослободување

Изберете ја соодветната категорија, за информации во врска со даночните поттикнувања, ослободувања, намалувања и олеснувања кај одделните видови на даноци:

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија