Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Земјоделска механизација

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
31. 8433 40 90 00 Преси за балирање слама и сточна храна, вклучувајќи и машини за собирање и врзување во бали: Друго
32. 8433 51 00 00 Комбајни за собирање на земјоделски производи со одвојување на зрната од растението
33. 8433 52 00 00 Други машини за одвојување на зрното од растението (вршидба, ронење, итн.)
34. 8433 53 10 00 Машини за вадење коренести или кртолести плодови: Машини за вадење и собирање на компир
35. 8433 53 30 00 Машини за вадење коренести или кртолести плодови: Машини за сечење врвови и собирање на репка
36. 8433 53 90 00 Машини за вадење коренести или кртолести плодови: Друго
37. 8433 59 11 00 Други: Силажни комбајни: Самоодни
38. 8433 59 19 00 Други: Силажни комбајни: Друго
39. 8433 59 30 00 Други: Машини за берба на грозје
40. 8433 59 80 00 Други машини: Друго
41. 8433 60 00 00 Машини за чистење, сортирање или селекција на јајца, овошје или други земјоделски производи
42. 8433 90 00 00 Делови
43. 8434 10 00 00 Машини за молзење
44. 8434 20 00 00 Машини за млекарството
45. 8434 90 00 00 Делови
46. 8435 10 00 00 Преси, гмечалки и слични машини што се користат во производство на вино, јаболкова ракија, овошни сокови или слични пијалаци: Машини
47. 8435 90 00 00 Делови
48. 8436 10 00 00 Машини за подготвување на храна за животни
49. 8436 21 00 00 Инкубатори и топли батерии за пилиња
50. 8436 29 00 00 Машини за живинарството: Друго
51. 8436 80 91 00 Други машини: Друго: Садови за автоматско поење
52. 8436 80 99 00 Други машини: Друго: Друго
53. 8436 91 00 00 Делови: На машини за живинарството или на инкубатори и на топли батерии за пилиња
54. 8436 99 00 00 Делови: Други
55. 8437 10 00 00 Машини за чистење или сортирање семе, зрна или сушен мешунест зеленчук
56. 8437 80 00 00 Други машини
57. 8437 90 00 00 Делови
58. 8701 10 00 00 Трактори управувани од пешаци (мотокултиватори)
59. 8701 90 11 00 Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: Што не надминува 18 kW
60. 8701 90 20 00 Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: Што надминува 18 kW но не надминува 37 kW
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија