Memorandum_mk
Поврзани лица за цели на ДДВ

Поврзаното лице за ДДВ претставува група на лица кои се правно независни, регистрирани за целите на ДДВ и кои се тесно поврзани сопственички, организациски или управувачки.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија