Memorandum_mk
Финансирање на политички партии

Политичката партија „Извештајот за добиените донации“ го доставува до Управата за јавни приходи, најдоцна до 31 Март за претходната година (согласно член 25 став 4 од Законот за финансирање на политичките партии).

Управата за јавни приходи е должна добиените извештаи да ги објавува на својата веб страница (согласно член 25 став 5 од од Законот за финансирање на политичките партии).

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија