Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Земјоделска механизација

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
1. 8208 40 00 00 Ножеви и сечива за машини или за механички направи: За машини во земјоделството,хортикултурата и шумарството
2. 8419 31 00 00 Сушилници: На земјоделски производи
3. 8424 81 10 00 Механички уреди (со или без рачен погон) за исфрлање, дисперзија или распрснување на течности или прав: Други уреди: За земјоделство или хортикултура: Прскалки
4. 8424 81 30 00 Механички уреди (со или без рачен погон) за исфрлање, дисперзија или распрснување на течности или прав: Други уреди: За земјоделство или хортикултура: Друго: Портабл
5. 8424 81 91 00 Механички уреди (со или без рачен погон) за исфрлање, дисперзија или распрснување на течности или прав: Други уреди: За земјоделство или хортикултура: Друго: Друго: Прскалки и запрашувачи направени за монтирање на земјоделски трактори или влечени од земјоделски трактори
6. 8424 81 99 00 Механички уреди (со или без рачен погон) за исфрлање, дисперзија или распрснување на течности или прав: Други уреди: За земјоделство или хортикултура: Друго: Друго: Друго
7. 8428 20 30 00 Елеватори и транспортери пневматски: Специјално направени за употреба во земјоделството
8. 8428 90 71 00 Други машини: Друго: Натоварувачи специјално проектирани за употреба во земјоделството: Наменети за прикачување за земјоделски трактори
9. 8428 90 79 00 Други машини: Друго: Натоварувачи специјално проектирани за употреба во земјоделството: Други
10. 8432 10 10 00 Плугови: Со плужна даска
11. 8432 10 90 00 Плугови: Друго
12. 8432 21 00 00 Брани, тањирачи, култиватори, плевилики и копачки: Дискови брани
13. 8432 29 10 00 Брани, тањирачи, култиватори, плевилики и копачки: Друго: Тањирачи и култиватори
14. 8432 29 30 00 Брани, тањирачи, култиватори, плевилики и копачки: Друго: Брани
15. 8432 29 50 00 Брани, тањирачи, култиватори, плевилики и копачки: Друго: Ротоватори
16. 8432 29 90 00 Брани, тањирачи, култиватори, плевилики и копачки: Друго: Друго
17. 8432 30 11 00 Машини за сеење: Со централно водење
18. 8432 30 19 00 Машини за сеење: Друго
19. 8432 30 90 00 Машини за садење и пресадување
20. 8432 40 10 00 Растурачи на шталско ѓубриво и на хемиски ѓубрива: Растурачи на минерални или хемиски ѓубрива
21. 8432 40 90 00 Растурачи на шталско ѓубриво и на хемиски ѓубрива: Друго
22. 8432 80 00 00 Други машини
23. 8432 90 00 00 Делови
24. 8433 20 10 00 Други косачки, вклучувајќи и лостни приклучни косачки за монтажа на трактор: Со мотор
25. 8433 20 51 00 Други косачки, вклучувајќи и лостни приклучни косачки за монтажа на трактор: Друго: Проектирани да бидат носени или влечени на трактор: Со дел за сечење, што ротира во хоризонтална рамнина
26. 8433 20 59 00 Други косачки, вклучувајќи и лостни приклучни косачки за монтажа на трактор: Друго: Проектирани да бидат носени или влечени на трактор: Друго
27. 8433 20 90 00 Други косачки, вклучувајќи и лостни приклучни косачки за монтажа на трактор: Друго: Друго
28. 8433 30 10 00 Други машини за сено: Превртувачи и странични гребалки
29. 8433 30 90 00 Други машини за сено: Друго
30. 8433 40 10 00 Преси за балирање слама и сточна храна, вклучувајќи и машини за собирање и врзување во бали: Пикап балери
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија