Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Recnik
17.01.2019
Плаќање на данок на личен доход за граѓаните кои остваруваат приходи во странство

Согласно одредбите на Законот за данок на личен доход, секое физичко лице кое е резидент на Република Македонија е обврзник на данокот на доход, за доходот што го остварува во земјата и во странство.
Резидент во смисла на овој закон е секое физичко лице кое на територијата на Република Македонија има постојано живеалиште или престојувалиште.
Резидентот има престојувалиште ако на територијата на Републиката престојува непрекинато или со прекини 183 дена или повеќе во било кој 12 месечен период.

За доходот остварен во странство секое физичко лице резидент на Република Македонија, има обврска да поднесе пресметка на аконтација на данок и докази до органот за јавни приходи, најдоцна до 10-ти во месецот за остварениот доход во претходниот месец .

За доходот остварен по основ на плата и пензија во странство, за кој е платен данок во странската држава, обврзникот е должен да поднесе пресметка на аконтација на данок и докази за платениот данок до органот за јавни приходи, најдоцна до 31 март во годината што следи, за годината во која е остварен доходот.

Физичките лица кои не се резиденти на Република Македонија, немаат обврска да поднесуваат електронска пресметка за остварениот доход во странство.

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија