Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Обрасци

Во овој дел можете да ги добиете сите информации за даночните пријави, роковите за нивно поднесување до Управата за јавни приходи и истовремено да ги преземете обрасците за навремено исполнување на Вашите даночни обврски.

Преглед на обрасци
 
Преглед
Име Данок Образец Опис
УЈП-ЧР-З.2-03/1 Вработување Пријава  Пријава за вработување во Управа за јавни приходи
Б-МО/ДД-01 Данок на добивка Барање  Барање заради неиздавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок, односно недонесување на акт за одбивање на барањето “ДД-07“
Б-МО/ДД-02 Данок на добивка Барање  Барање заради неодлучување по барањето за враќање на повеќе уплатениот данок
ДБ Данок на добивка Биланс  Даночен биланс за оданочување на непризнаени расходи
ДБ-ВП Данок на добивка Биланс  Даночен биланс на вкупен приход
ДД-07 Данок на добивка Барање  Барање за даночно ослободување за воведен фискален систем на опрема
ДД-И Данок на добивка Извештај  Извештај за уплатениот данок по задршка
ДД-ИД Данок на добивка Пријава  Пресметка на данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивката
ЗД-В/АП Данок на добивка Барање  Барање за враќање на данок на приход од авторски права
ЗД-В/ДИ Данок на добивка Барање  Барање за враќање на данок на дивиденда
ЗД-В/ДП Данок на добивка Барање  Барање за враќање на данок на други приходи
ЗД-В/КА Данок на добивка Барање  Барање за враќање на данок на камата
ЗД-ДО Данок на добивка Барање  Барање за даночно ослободување
ЗД-О/АП Данок на добивка Барање  Барање за олеснување односно ослободување од данок на приход од авторски права
ЗД-О/ДИ Данок на добивка Барање  Барање за олеснување односно ослободување од данок на дивиденда
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија