Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Recnik
Даночни стапки од договори за одбегнување на двојно оданочување

Данокот што ќе се задржи во согласност со одредбите од член 29-б на Законот за изменување и дополнување на Законот за данок на добивка („Службен весник на РМ“, бр.139/06) се пресметува на бруто приходите по стапка од 10%.
Согласно член 37 од овој Закон, по исклучок на одредбата од овој член, стапката на данок на добивка, за приходите од членот 29-б, точки 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 на овој закон, односно данокот по задршка за 2007 година изнесува 12%.
Доколку странското правно лице (примател на приходот) е резидент на држава со која Република Македонија има склучено договор за одбегнување на двојното оданочување по однос на даноците на доход и капитал, тогаш даночната стапка која е утврдена за тој приход утврдена во Законот не смее да ја надмине даночната стапка која се применува за приходот одредена во договорот. Тоа значи дека доколку со одредбите од договорите даночната стапка по која треба да се пресметува и задржува данок на одделни видови на приходи, не е фиксно определена, туку е дадена формулацијата...така обложениот данок не може да надмине повеќе од ____ проценти..., тогаш при пресметување и задржување на данок на овој вид на приход треба да се примени пониската стапка помеѓу даночната стапка одредена во Законот за данок на добивка и стапката утврдена во договорот за одбегнување на двојното оданочување.


(*) Договор склучен од страна на Република Македонија и конкретната држава, а кој сеуште не е во примена.
(**) Договор склучен од страна на Сојузна Република Југославија и Република Македонија и се применува во однос на Република Србија и Република Црна Гора.
(***) Даночната стапка од 10% се применува само во случај на користење или право на користење на кинематографски филмови и филмови или ленти за радио и телевизиски пренос, додека даночната стапка од 5% се применува во сите останати случаи.
(****) Други приходи подразбираат делови од доходот на резидент на државата договорничка, без оглед каде се остварени, а кои не се опфатени со одредбите од конкретниот договорот.

За да го преземете соодветниот Договор за одбегнување на двојно оданочување, кликнете на називот на земјата во табелата подолу.

Земја Службен
весник
Дивиденди Камати Авторски
права

Други
приходи

(****)

Процент на учество Даночна стапка (не повеќе од)
Австрија 152/2007 најмалку 10% 0% 0% 0% 0%
останати случаи 15%
Азербејџан 107/2013 независно од учеството 8% 8% 8% 0%
Aлбанија 16/1998 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Белгија 157/2010 најмалку 10% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Белорусија 96/2005 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Босна и Херцеговина 29/2014 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Бугарија 23/1999 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Велика Британија и Северна Ирска 47/2007 најмалку 25% непрекинато 12 месеци пред исплата на дивидендата 0% 10% 0% 0%
пензиска шема 0%
најмалку 10% 5%
останати случаи 15%
Виетнам (*) 63/2015 најмалку 70% 5% 10% 10% 0%
најмалку 25%, но помалку од 70% 10%
останати случаи 15%
Германија 86/2007 најмалку 10% 5% 5% 5% 0%
останати случаи 15%
Данска 48/2000 најмалку 25% 5% 0% 10% 0%
пензиски фонд 0%
останати случаи 15%
Египет (*) 7/2000 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Естонија 55/2009 најмалку 25% 0% 5% 5% 0%
останати случаи 5%
Израел (*) 36/2018 најмалку 25% 5% 10% 5% 0%
останати случаи 15%
Индија 131/2014 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Иран 7/2002 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Ирска 157/2008 најмалку 25% непрекинато 12 месеци пред исплата на дивидендата 0% 0% 0% 0%
признат пензиски фонд 0%
најмалку 10% 5%
останати случи 10%
Италија 34/1997 најмалку 25% 5% 10% 0% 0%
останати случаи 15%
Казахстан 154/2012 Најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
Останати случаи            15%
Kaтар 103/2008 независно од учеството 0% 0% 5% 0%
Кина-Тајван 44/1999 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Косово 10/2012 најмалку 25% 0% 10% 10% 0%
останати случаи              5%
Кувајт 115/2012 независно од учеството 0% 0% 15% 0%
Латвија 47/2007 најмалку 10% 5% 5% 10% или
5% (***)
0%
останати случаи 10%
Литванија 103/2008 најмалку 10% 0% 10% 10% 0%
останати случаи 10%
Луксембург 139/2012

најмалку 25%

5% 0% 5% 0%
останати случаи            15%
Мароко 123/2010 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Молдова 130/2006 најмалку 25% 5% 5% 10% 0%
останати случаи 10%
Народна Република Кина 49/1997 независно од учеството 5% 10% 10% 0%
Норвешка 117/2011 најмалку 25% 10% 5% 5% 0%
останати случаи 15%
Обединети Арапски Емирати 63/2016 независно од учество 5% 5% 5% 0%
Полска 17/1997 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Романија 7/2002 независно од учеството 5% 10% 10% 0%
Русија 7/1998 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Саудиска Арабија 130/2015 независно од учеството 5% 5% 10% 0%
Словачка 19/2010 независно од учеството 5% 10% 10% 0%
Словенија 31/1998 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Сојузна Република Југославија (**) 8/1997 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Турција 45/1995 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 10%
Украина 21/1998 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Унгарија 12/2002 најмалку 25% 5% 0% 0% 0%
останати случаи 15%
Финска 7/2002 до 10% 15% 10% 0% 0%
најмалку 10% 0%
Франција 23/1999 до 10% 15% 0% 0% 0%
најмалку 10% 0%
Холандија 13/1999 до 10% 15% 0% 0% 0%
најмалку 10% 0%
Хрватска 17/1995 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Чешка 7/2002 најмалку 25% 5% 0% 10% 0%
останати случаи 15%
Швајцарија 55/2000 најмалку 25% 5% 10% 0% 0%
останати случаи 15%
Шведска 21/1998 до 25% 15% 10% 0% 0%
најмалку 25% 0%
Шпанија 96/2005 најмалку 10% 5% 5% 5% 0%
останати случаи 15%

 

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија