Memorandum_mk
Преглед на обрасци по кратко име
Б Д З И К М П У Ф
Преглед на обрасци чиешто име започнува со: Б
Име Данок Образец Опис
Б Данок на личен доход Биланс  Биланс на приходи и расходи
Б-ВД/ВД Данок на личен доход Барање  Барање за враќање на данок од доход по видови на доход
Б-ВД/КД Данок на личен доход Барање  Барање за враќање на данок од доход од капитални добивки
БВПС/ДДВ-01 Данок на додадена вредност Барање  Барање за враќање во поранешна состојба заради ненавремено поднесена пријава за регистрација за ДДВ
БДО-ДС Данок на добивка Барање  Барање за даночно ослободување за донирање финансиски средства на спортски субјекти
Б-ИДД Данок на личен доход Барање  Барање за изземање од данок на доход
Б-ИДД/ВП Данок на личен доход Барање  Барање за намалување односно изземање од данок на доход по видови на доходи
БИИ/ОС Регистрација Барање  Барање за издавање на известување од УЈП за потребите на суд
Б-ПДР Данок на личен доход Барање  Барање за издавање на потврда за даночен резидент (физичко лице)
Б-ПДР/ПЛ Данок на добивка Барање  Барање за издавање на потврда за даночен резидент (правно лице)
Б-ППД/ПЛ Данок на добивка Барање  Барање за издавање на потврда за платен данок во Република Северна Македонија (правно лице - нерезидент)
Б-ППД/ФЛ Данок на личен доход Барање  Барање за издавање на потврда за платен данок во Република Северна Македонија (физичко лице - нерезидент)
БПП-ИС/ДПФ Персонален данок на доход Барање  Барање за поврат на персоналниот данок на доход на индивидуална сметка
Б/ПС-РДО Регистрација Барање  Брање за издавање на потврда за статус на регистрација на даночен обврзник
Б-ПФПГ Придонеси Барање  Барање за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија