Memorandum_mk
Преглед на обрасци по кратко име
Б Д З И К М О П У Ф
Преглед на обрасци чиешто име започнува со: Б
Име Данок Образец Опис
Б Персонален данок на доход Биланс  Биланс на приходи и расходи
Б-ВД/ВП Персонален данок на доход Барање  Барање за враќање на данок од доход по видови на приходи
Б-ВД/КД Персонален данок на доход Барање  Барање за враќање на данок од доход од капитални добивки
БВПС/ДДВ-01 Данок на додадена вредност Барање  Барање за враќање во поранешна состојба заради ненавремено поднесена пријава за регистрација за ДДВ
БДО-ДС Данок на добивка Барање  Барање за даночно ослободување за донирање финансиски средства на спортски субјекти
БИИ/ОС Регистрација Барање  Барање за издавање на известување од УЈП за потребите на суд
Б-ОДД Персонален данок на доход Барање  Барање за ослободување од данок на доход
Б-ОДД/ВП Персонален данок на доход Барање  Барање за олеснување односно ослободување од данок на доход по видови на приход
Б-ПДР Данок на личен доход Барање  Барање за издавање на потврда за даночен резидент
БПП-ИС/ДПФ Персонален данок на доход Барање  Барање за поврат на персоналниот данок на доход на индивидуална сметка
Б/ПРНД Регистрација Барање  Барање за потврда за регистриран/нерегистриран даночен обврзник

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија