Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Производи за човечка исхрана и публикации

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
61. 1005 90 Пченка, освен за сеидба
62. 1006 10 21 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, етивиран (Parboiled), со кружни зрна
63. 1006 10 23 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, етивиран (Parboiled), со средни зрна
64. 0707

Краставици и корнишони, свежи или разладени

65. 1006 10 25 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, етивиран (Parboiled) со долги зрна, со однос должина/широчина поголем од 2, но помал од 3
66. 1006 10 27 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, етивиран (Parboiled), со долги зрна, со однос должина/широчина еднаков или поголем од 3
67. 1006 10 92 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, со кружни зрна
68. 1006 10 94 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, со средни зрна
69. 1006 10 96 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, со долги зрна, со однос должина/широчина поголем од 2, но помал од 3
70. 1006 10 98 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, со долги зрна, со однос должина/широчина еднаков или поголем од 3
71. 1006 20 Ориз, лупен (костенлив)
72. 1006 30 Ориз, полубланширан или бланширан, полиран или неполиран или глазиран
73. 1006 40 Кршен ориз
74. 1007 00 90 00 Сорго во зрно, освен за сеидба
75. 1008 90 10 00 Тритикале
76. 1008 90 90 90 Други жита, освен за сеидба
77. 1101 Брашно од пченица или наполица
78. 1102 Брашно од жита, освен од пченица или наполица
79. 1103 11 Јарма и гриз од пченица
80. 1103 13 Јарма и гриз од пченка
81. 1103 19 Јарма и гриз од други жита
82. 1104 Жита во зрно поинаку обработени (на пр: лупени, валани во лушпи, перли-рани, обрежани или гмечени), освен ориз од тар. број 1006; никулци од жита, цели, валани, во лушпи или мелени:
83. 1105 Брашно, гриз, прав, лушпи, гранули и пелети од компир
84. 1106 Брашно, гриз и прав од сушен мешунест зеленчук што се распоредува во тар. број 0713, од саго-корења или кртоли што се распоредуваат во тар. број 0714 или од производите на Глава 8:
85. 1201 00 90 00 Соја во зрно, освен за сеидба
86. 1202 10 90 00 Кикиритки, во лушпа, освен за сеидба
87. 1202 20 00 00 Лупени кикиритки
88. 1203 Копра
89. 1205 10 90 00 Семиња од маслодајна репка со ниска содржина на еручна киселина, освен за сеидба
90. 1205 90 Друго семе од маслодајна репка
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија