Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Производи за човечка исхрана и публикации

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
121. 1513 29 99 00 Масло од палмови ореви, кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг
122. 1514 19 90 00 Друго масло од репка
123. 1514 99 90 00 Друго масло од синап
124. 1515 19 90 00 Друго ленено масло и негови фракции
125. 1515 29 90 00 Друго пченкарно масло и негови фракции
126. 1515 30 90 00 Друго рицинусово масло и негови фракции
127. 1515 40 00 00 Тунгово масло и негови фракции
128. 1515 50 99 00 Друго сусамово масло и негови фракции
129. 1515 90 15 00 Масло од јојоба и Oiticica; восок од мирта (myrtle) и јапонски восок; нивни фракции
130. 1515 90 39 00 Друго масло од семе на тутун и негови фракции
131. 1515 90 91 00 Други масла и нивни фракции, цврсти, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
132. 1515 90 99 00 Други масла и нивни фракции, цврсти. други, течни
133. 1516 10 Животински масти и масла и нивни фракции
134. 1516 20 10 00 Хидрогенизирано рицинусиново масло, т.н. “опал-восок”
135. 1516 20 91 00 Растителни масти и масла и нивни фракции, во пакување со нето маса од 1 кг или помала
136. 1516 20 98 00 Други растителни масти и масла и нивни фракции
137. 1517 Маргарин; јастиви мешаници или препарати од масти или масла од животинско или растително потекло или од фракции на различни масти или масла од оваа глава, освен мастите или маслата за јадење и нивните фракции од тар. број 1516:
138. Глава 16 ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО, РИБИ, ЧЕРУПКАРИ, МЕКОТЕЛЦИ ИЛИ ОД ДРУГИ ВОДНИ БЕЗ'РБЕТНИЦИ
139. 1701 91 Шеќер со додадени средства за ароматизација или материи за бојосување
140. 1701 99 10 00 Бел шеќер
141. 1701 99 90 00 Друг шеќер
142. 1704 Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао
143. 1805 Какао во прав, без додаден шеќер или други материи за засладување
144. 1806 Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао
145. Глава 19 ПРОИЗВОДИ ВРЗ БАЗА НА ЖИТА, БРАШНО, СКРОБ ИЛИ МЛЕКО; СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ
146. 2001 Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина
147. 2002 Домати приготвени или конзервирани на друг начин освен со оцет или оцетна киселина
148. 2003 Печурки и трифли, приготвени или конзервирани на друг начин освен во оцет или оцетна киселина
149. 2004 Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, замрзнат, освен производите од тар. број 2006
150. 2005 Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија