Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Производи за човечка исхрана и публикации

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
91. 1206 00 91 00 Семе од сончоглед, лупено; во лушпа со сиви и бели ленти
92. 1206 00 99 00 Друго семе од сончоглед
93. 1207 10 90 00 Палмини ореви и јатки, освен за сеидба
94. 1207 20 90 00 Семе од памук, освен за сеидба
95. 1207 30 90 00 Семе од рицинус, освен за сеидба
96. 1207 40 90 00 Семе од сусам, освен за сеидба
97. 1207 50 90 00 Семе од синап, освен за сеидба
98. 1207 60 90 00 Семе од шафраника, освен за сеидба
99. 1207 91 90 00 Семе од афион, освен за сеидба
100. 1207 99 91 00 Семе од коноп, освен за сеидба
101. 1207 99 98 00 Друго семе, освен за сеидба
102. 1208 Брашно и гриз од маслодајни семиња и плодови, освен од синап
103. 1501 00 90 00 Живинска маст
104. 1502 00 90 00 Други маснотии од животни од видовите говеда, овци или кози, освен оние од тар. број 1503
105. 1507 90 90 00 Друго соино масло
106. 1508 90 90 00 Друго масло од кикиритки
107. 1510 00 90 00 Други масла и нивни фракции, освен сурови масла, добиени исклучително од маслинки, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани, вклучувајќи мешаници на овие масла или фракции со масла или со фракции од тар. број 1509:
108. 1511 90 11 00 Палмово масло и негови фракции, цврсти фракции, освен сурово, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
109. 1511 90 99 00 Друго палмово масло и негови фракции, освен сурово
110. 1512 19 91 00 Друго масло од сончоглед
111. 1512 19 99 00 Друго масло од шафраника
112. 1512 29 90 00 Друго памуково масло
113. 1513 19 11 00 Масло од кокосов орев (копра) и негови фракции, цврсти фракции, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
114. 1513 19 19 00 Масло од кокосов орев (копра) и негови фракции, цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг
115. 1513 19 91 00 Масло од кокосов орев (копра) и негови фракции, кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
116. 1513 19 99 00 Масло од кокосов орев (копра) и негови фракции, кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг
117. 1513 29 11 00 Масло од палмова јатка (голушка) или палмови ореви и нивни фракции, цврсти фракции, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
118. 1513 29 19 00 Масло од палмова јатка (голушка) или палмови ореви и нивни фракции, цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг
119. 1513 29 50 00 Масло од палмова јатка (голушка) или палмови ореви и нивни фракции, кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
120. 1513 29 91 00 Масло од палмова јатка (голушка), кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија