Memorandum_mk
Обрасци кои се поднесуваат во даден месец

ДАНОЧНИОТ КАЛЕНДАР е Ваш годишен потсетник за навремено поднесување на даночните пријави во законски предвидените рокови. Во календарот даден е преглед на даночните обврски и роковите во кои треба да ја поднесете Вашата даночна пријава по одделни видови даноци.
Доколку рокот до кога треба да се поднесе соодветната даночна пријава е Сабота, Недела или Државен празник, тогаш тој се поместува за првиот следен работен ден. Но, сепак би Ви препорачале даночните обврски да ги исполните пред навршувањето на крајните рокови прикажани во Kалендарот.

Јуни
П
В
С
Ч
П
С
Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Обрасци кои се поднесуваат во месец Јуни
Рок Образец Даночен обврзник Опис
до 10-ти во месецот   МПИН Работодавaчи Поднесете месечна пресметка за интегрирана наплата (образец “МПИН”) за задолжителни социјални придонеси и ДЛД од плати за изминатиот месец.
до 25-ти Јуни   ДДВ-04 Фирми и граѓани Ако вршите стопанска дејност, регистрирани сте за целите на ДДВ и сте месечен даночен обврзник, задолжително поднесете даночна пријава на (образец “ДДВ-04”) по електронски пат преку е-Даноци http://etax.ujp.gov.mk
до 30-ти Јуни   ДДВ-12 Непрофитни организации Можете да барате враќање на ДДВ на образецот “ДДВ-12”, доколку ги исполнувате законските услови.
до 30-ти Јуни   ДДВ-11 Странски фирми Можете да барате враќање на ДДВ на (образец “ДДВ-11“), ако немате фактичко седиште, подружница или постојано живеалиште или престојувалиште во Република Северна Mакедонија, ги исполнувате законските услови за враќање на ДДВ и сте даночни обврзници за целите на ДДВ во друга земја која има однос на реципроцитет за ДДВ со Република Северна Македонија
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија