Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Персонален данок

Приходите кои ги остваруваат физичките лица, во земјата и во странство, се оданочуваат со персонален данок на доход (ПДД). Од 01.01.2008 година даночната стапка по која се пресметува персоналниот данок е 10%. Даночната основа за пресметување на ПДД е различна во зависност од видот на приходот што го остваруваат или дејноста што ја вршат физичките лица. Даночен период за кој се утврдува данокот на доход е календарската година.

Одделните приходи, кои ги остваруваат во текот на календарската година, даночните обврзници-физички лица имаат обврска да ги пријават во Управата за јавни приходи и да поднесат соодветна аконтативна даночна пријава во законски предвидените рокови.

По завршувањето на календарската година, а најдоцна до 15 март, физичкото лице има обврска да поднесе Годишна даночна пријава за утврдување на ПДД, во која ќе ги пријави сите приходи остварени по различни основи во текот на календарската година. 

За повеќе информации во врска со оданочувањето и даночните поттикнувања кај персоналниот данок, изберете вид на приход:

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија