Memorandum_mk
Повластени даночни стапки

Повластената даночна стапка од 5% се применува врз прометот / увозот на:

Производи за човечка исхрана и публикации
Семенски и саден материјал за производство на земјоделски растенија
Ѓубрива
Средства за заштита на растенија
Фолии од пластична маса за употреба во земјоделството
Земјоделска механизација
Добиточна храна, адитиви за добиточна храна и жив добиток
Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици (компјутери)
Термални сончеви системи и компоненти
Бебешки производи и тоа: креветче, количка, транспортер, релаксатор, седиште за во возило, када, хранилка, цуцла, шише и пелени за бебиња
Лекови
Училишен прибор и тоа: училишна торба (ранец), тетратка, молив, пенкало, блок, работна тетратка, боички, линеар, шестар, пластелин, острилка, гума и коректор
Вода за пиење од јавни системи за снабдување и одведување на урбани отпадни води и вода за наводнување на земјоделското земјиште
Медицинска опрема, помагала и други уреди чијашто намена е за олеснување или третирање на инвалидност исклучиво за лична употреба од страна на инвалидни лица
Сурово масло за производство на храна за човечка исхрана
Првиот промет на станбени згради и станови во оној дел во кој истите се користат за станбени цели и кој ќе се изврши во рок до пет години по изградбата
Превоз на лица и нивниот придружен багаж
Софтвер за машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици (компјутери)
Услуги за одржување на јавна чистота и отпремување на отпад
Услуги на сместување (ноќевање) или сместување со појадок, полупансион или полн пансион, во сите видови на комерцијални угостителски објекти
Пелети, печки на пелети и котли на пелети, распоредени во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија